RECENZJA „Jak nie umrzeć przedwcześnie” / How not to die?!

 W dzisiejszym wpisie przygotowałam dla Was coś zupełnie innego od treści, którą zazwyczaj możecie znaleźć na moim blogu. Może nie do końca zupełnie, gdyż dalej w temacie jedzenia, odżywiania się, zdrowia, itd. Jednak nie jest to żaden przepis czy migawki z podróży, a RECENZJA!


 In today’s post I have prepared for you something quite different from the content, which usually can be found on my blog. Maybe not completely, because the topic is still about food, nutrition, health, etc. However, this is not a recipe post, travel/photo relation but a REVIEW!

hownottodie2

 „Nie ma czegoś takiego jak śmierć ze starości”…. To zdanie daje do myślenia. Tak rozpoczyna się książka  pt. „Jak nie umrzeć przedwcześnie” napisana przez Doktora Michaela H. Gregera.  Jest on lekarzem, ekspertem do spraw żywienia, zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa żywności a zarazem założycielem i członkiem American College of Lifestyle Medicine oraz autorem popularnej strony NutritionFacts.org. Przyznam się bez bicia, że poznałam zarówno stronę, osobę Doktora Gregera jak i jego książkę ok. półtorej roku po zostaniu weganką. Od dłuższego czasu zdrowie, zdrowe odżywianie i generalnie styl życia miały dla mnie duże znaczenie. Nie trudno więc się domyślić, że Doktor Greger stał się moim ogromnym autorytetem i systematycznie śledziłam (i śledzę nadal) jego filmy na temat zdrowia – polecam nie tylko stronę, ale również kanał na YouTube


„There may be no such thing as daying from old age” …. This sentence gives you a lot of thoughts, doesn’t it? So begins the book „How not to die” written by Dr. Michael Greger. He is a Doctor, expert on nutrition, public health and food safety and also the founder and member of the American College of Lifestyle Medicine and the author of the popular website NutritionFacts.org. I admit that I found out about Doktor Greger and his book approx. one and a half year after becoming vegan. However, for a long time, health, healthy eating and lifestyle in general were very important aspects for me. It’s not hard to guess that Dr. Greger became my great authority and I have been systematically following (of course, I still follow it) his films about health – I recommend not only the website but also a channel on YouTube.

how no to die5

 Kiedy tylko wyszła jego pierwsza książka w języki angielskim w UK nie zwlekałam z jej zakupem ani trochę. Jej oryginalny tytuł nosi nazwę „How Not To Die: Discover the foods scientifically proven to prevent and reverse disease„. Natomiast w pełnej polskiej wersji jest to: „Jak nie umrzeć przedwcześnie: Co jeść, aby dłużej cieszyć się z zdrowiem„. Przyznaję, że czytanie książki o zdrowiu, chorobach, odżywianiu, itd. z często trudniejszymi do zrozumienia słowami było nieco wyzwaniem (tym bardziej jako, że nie jestem studentem medycyny a biznesu), ale dałam radę – polecam ściągnąć ją na kindla, jeśli posiadacie – od razu można przetłumaczyć dane słowa w słowniczku. W każdym razie, wiedziałam, że jeszcze trochę i ukaże się polskie wydanie. Nie musiałam czekać aż tak długo, bo już po kilku miesiącach mamy możliwość zakupu jej w naszym kraju.


 As soon came his first book in the English language in the UK I did not hesitate with a purchase. Its original title is „How Not To Die: Discover the foods scientifically proven to prevent and reverse disease.” I admit that reading a book about health, disease, nutrition, etc. with often more difficult to understand words, was a bit challenging (especially as I am not a medical student but business one), but I did it and understood everything – I recommend to buy it on your Kindle if you have one – you can immediately translate the words in the dictionary. In any case, I knew that there will be soon this book in Polish as well. I didn’t have to wait that long, because after a few months, we have the opportunity to buy it in my country.

kapuścianie

 Nie uważam by książka była napisana trudnym językiem. Nawet jeśli nie masz dogłębnej wiedzy na temat medycyny i odżywiania to nie sprawi Ci żadnego problemu zapoznanie się z treścią tej książki. Co więcej, Doktor Greger napisał ją w całkiem humorystyczny sposób, także nie raz się zaśmiejesz czytając jego żarty. Uważam, że to świetny sposób by zainteresować czytelnika, tym bardziej pisząc o bardzo poważnych sprawach – nie zapominajmy, że książka porusza tematy najgroźniejszych chorób, które znajdują się na liście najczęstszych „zabójców” współczesnego człowieka.


 I do not think that the book is written in a difficult language. Even if you do not have in-depth knowledge of medicine and nutrition that does not make any problem to familiarize yourself with the contents of this book. What’s more, Dr. Greger has written it in a very humorous way. I think it’s a great way to attract readers, especially writing about very serious matters – let us not forget that the book explores themes about the most dangerous diseases that are on the list of the most common „killers” of modern man.

hownottodie3

 Znajdziecie w niej analizę piętnastu chorób od serca poprzez cukrzycę, nowotwory krwi czy raka piersi aż po chorobę Parkinsona czy śmierć z powodów jatrogennych (tzn. z powodów błędnych zachowań lekarzy, itd.). To obejmuję część pierwsza książki. Za każdym razem przy czytaniu o danej chorobie znajdziecie ciekawe fakty np. jak szafran pomaga zapobiec chorobę Alzheimera lub „Ćwiczenia kontra antydepresanty” itp. – jest tego naprawdę mnóstwo, a wszystko poparte badaniami. Przypisy to o. 111 stron, więc jest w czym wybierać jeśli jeszcze bardziej chcecie poszerzyć wiedzę. Moim zdaniem, to dodaje również jeszcze większej wiarygodności i sprawia, że dane argumenty stają się milion razy silniejsze. Doktor nie tylko opiera się na tych tysiącach badań, ale również na swoim wieloletnim doświadczeniu, dzięki czemu stworzył listę czynników, które sprzyjają zachorowaniu na daną chorobę.


 You will find there an analysis of fifteen diseases, starting from the heart by diabetes, cancers of the blood or breast to Parkinson’s disease or death by the iatrogenic reasons (ie. the reasons for incorrect behavior of doctors, etc.). This includes the first part of the book. Every time when reading about the disease you will find interesting facts such as saffron that helps prevent Alzheimer’s disease or „Exercises versus antidepressants”, etc.. – There is really a lot of information you will learn, and all supported by studies. References are about for 111 pages, so there is a choice if you want to expand your knowledge further. In my opinion, it adds even more credibility and makes the arguments a million times more powerful. Doctor has not only based it on these thousands of studies, but also on his many years of experience, to create a list of factors that are conducive to falling ill for the particular disease.

blueberries2f

 Cześć druga zaś skupia się na ‚codziennym tuzinie Gregera’, czyli liście dzięki, której każdego dnia dostarczysz sobie (w zalecanych dawkach) niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu i oczywiście najlepszego zdrowia. Dzieli się ona na rośliny strączkowe, jagody, inne owoce, kapustę i jej krewniaków, zieleninę, inne warzywa, siemię lniane, orzechy i nasiona, zioła oraz przyprawy, produkty pełnoziarniste, napoje i na koniec aktywność fizyczną. Dodatkowo, Doktor podaje też informacje o suplementach, które są istotne na diecie roślinnej. Jak zauważyć można są to produkty, których nie powinno zabraknąć w naszej diecie, a przede wszystkim, najlepiej spożywać je w postaci jak najmniej przetworzonej co Doktor Greger przedstawia i analizuję w książce.


 The second part focuses on the daily dozen by Dr. Greger, that is a list thanks to which you can provde yourself each day (at recommended doses) essential nutrients for proper functioning of the body and of course the best of health. It is divided into beans, berries, other fruit, cruciferous vegetables, greens, other vegetable, flaxseeds, nuts and seeds, herbs and spices, whole grains, beverages and at the end also physical activity. In addition, the doctor also gives information about supplements that are important for the plant based diet. As we can see there are products which should not be missing in our diet, and above all, it is best to eat them as minimally processed as possible, what Dr. Greger present and analyze in the book.

hownottodie4

 Nie będę zdradzać Wam wszystkiego co jest w książce, ale mam nadzieję, że to krótkie streszczenia oraz moja opinia na jej temat zachęciły Was do lektury. Jest to zdecydowanie bezcenne kompendium wiedzy dla każdego z nas, a przede wszystkim dla osób, które myślą o swoim zdrowiu lub zdrowiu najbliższych. Dzięki niej, w szybki sposób możecie odnaleźć najzdrowszą opcję by nie tylko wzbogacić swój sposób odżywiania, ale również często uratować życie co jest bardzo poważną kwestią. Doktor częsta umieszcza doświadczenia z życia oraz niezwykle łatwe do wdrożenia rady.


 I will not reveal to you all what you can find in that book, but I hope that this brief summary and my opinion on it encourage you to read. This is definitely an invaluable compendium of knowledge for each of us, and especially for people who think about their health or their loved ones. Thanks to it, you can quickly find the healthiest option that not only is going to enrich your diet, but also often save the life, what is a very serious issue. The doctor puts a frequent experience from his life and super easy to implement advice.

drgreger

Dalej nie jesteś przekonany? To bestseller „New York Timesa” oraz Amazona, co więcej przetłumaczony w ponad 20 państwach świata.  W ciągu pierwszych dwóch miesięcy sprzedał się w ok. 150 tysiącach egzemplarzy! To niesamowite jak wiele ludzi pragnie poszerzyć swoją wiedzę na temat odżywiania i zmienić życie na lepsze i po prostu zdrowsze, bo przecież nie ma nic lepszego od cieszenia się długim i zdrowym życiem.


 Still not convinced? It’s a bestseller of New York Times and the Amazon, which has been translated in more than 20 countries worldwide. In the first two months he has sold approx. 150 thousand copies! It’s amazing how many people want to expand their knowledge about nutrition and change lives for simply healthier, because there is nothing better than enjoying a long, happy and healthy life.

wyd. Czarna Owca : 

English version:  Paperback / Kindle 

Daily Dozen App – iTunes / Android

Wpis sponsorowany.